Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15608
Название: Administrative – Territorial Reform in Ukraine: Implementation Challenges and Control Mechanism Improvement
Авторы: Shapoval, R.V.
Шаповал, Р.В.
Demenko, O.I.
Vits’ko, E.V.
Solntseva, K.V.
Солнцева, Х.В.
Ключевые слова: адміністративно-територіальна реформа
регіональні зв’язки
поліпшення механізму управління
унітарна держава
регіон
район
административно-территориальная реформа
региональные связи
улучшение механизма управления
унитарное состояние
область
край
administrative-territorial reform
regional links
control mechanism improvement
unitary state
region
district
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Administrative – Territorial Reform in Ukraine: Implementation Challenges and Control Mechanism Improvement / R. Shapoval, O. Demenko, E. Vits’ko, K. Solntseva // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2016. – Vol. 7, is. 5. – P. 1160–1169.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядаються можливі напрямки адміністративно-територіальної реформи в Україні в сучасних умовах. Основним завданням дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні на основі досвіду західноєвропейських країн. В даній роботі автори застосували метод правового моделювання, прогностичний метод, який дозволив дати науково обґрунтовані прогнози щодо перспектив адміністративно-територіальної реформи в Україні та здійснення ефективного адміністративного та територіального управління. Наукова новизна статті містить у собі суть адміністративно-територіальної реформи в сучасній Україні, складні та ієрархічні національні умови та фактори реформ. У статті також зазначається необхідність широкої децентралізації та деконцентрації влади, яка дозволить стабілізувати соціальну ситуацію в країні та сприяти демократії. Проведений аналіз дозволив визначити нову форму правління, яка не може розглядатися як унітарна, так і федеральна. Ця форма правління може бути знайдена в західноєвропейських країнах і характеризується неподільністю держави, яка визнає місцеві автономії і передбачає найбільшу адміністративну децентралізацію. Автори пропонують покращити механізми контролю України відповідно до цієї форми державної структури та з урахуванням статусу регіонів. У статті виділено поняття «територіальна структура держави» та «адміністративно-територіальна структура держави», надані оригінальні авторські визначення. Практичні висновки та рекомендації щодо проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та пропозиції щодо оптимізації механізму контролю можуть використовуватися країнами Західної Європи, які стикаються з адміністративно-територіальними викликами.
В статье рассматриваются возможные направления административно-территориальной реформы в Украине в современных условиях. Основной задачей исследования является разработка практических рекомендаций по проведению административно-территориальной реформы в Украине на основе опыта западноевропейских стран. В данной работе авторы применили метод правового моделирования, прогностический метод, который позволил дать научно обоснованные прогнозы относительно перспектив административно-территориальной реформы в Украине и осуществления эффективного административного и территориального управления. Научная новизна статьи содержит в себе суть административно-территориальной реформы в современной Украине, сложные и иерархические национальные условия и факторы реформ. В статье также отмечается необходимость широкой децентрализации и деконцентрации власти, которая позволит стабилизировать социальную ситуацию в стране и способствовать демократии. Проведенный анализ позволил определить новую форму правления, которая не может рассматриваться как унитарная, так и федеральная. Эта форма правления может быть найдена в западноевропейских странах и характеризуется неделимостью государства, признает местные автономии и предполагает наибольшую административную децентрализацию. Авторы предлагают улучшить механизмы контроля Украины, в настоящем государственной структуры и с учетом статуса регионов. В статье выделено понятие «территориальная структура государства» и «административно-территориальная структура государства», предоставленные оригинальные авторские определения. Практические выводы и рекомендации по проведению административно-территориальной реформы в Украине и предложения по оптимизации механизма контроля могут использоваться странами Западной Европы, которые сталкиваются с административно-территориальными вызовами.
Описание: The article deals with the possible directions of the administrative-territorial reform in Ukraine in present conditions. The main objective of the study is to develop practical recommendations for carrying out an administrative-territorial reform in Ukraine based on the experience of Western European countries. In this paper the authors applied the method of legal modeling, the prognostic method, which enabled to give scientifically based forecasts on the prospects of the administrative-territorial reform in Ukraine and the implementation of efficient administrative and territorial management. Scientific novelty of the paper includes outlining the essence of the administrative and territorial reform in modern Ukraine, complex and hierarchical national conditions and reform factors. The article also states the necessity of broad decentralization and deconcentration of power, which would enable to stabilize the social situation in the country and to promote the democracy. The undertaken analysis allowed identifying a new form of government, which cannot be considered either unitary or federal. This form of government can be found in Western European countries and is characterized by the indivisibility of the state, which acknowledges local autonomies and implies the most extensive administrative decentralization. The authors propose to improve Ukraine’s control mechanisms according to this form of state structure and taking into account the status of the regions. The article makes a distinction between the concepts ‘the territorial structure of the state’ and ‘the administrative-territorial structure of the state’, the original author’s definitions provided. Practical conclusions and recommendations on carrying out the administrative-territorial reform in Ukraine and proposals for optimization of the control mechanism can be used by Western European countries facing administrative and territorial challenges.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15608
Располагается в коллекциях:Наукові статті кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Shapoval_Demenko_Vitsko_Solntseva_1160-1169.pdf1,07 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.