Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15885
Title: Земельно-правові аспекти містобудівної діяльності
Authors: Ігнатенко, І.В.
Шульга, М.В.
Keywords: містобудівна діяльність
земельні відносини
об’єкти земельних відносин
територія населеного пункту
земельні ділянки
градостроительная деятельность
земельные отношения
объекты земельных отношений
территория населенного пункта
земельные участки
town planning activity
land relations
objects of land relations
territory of the settlement
land
Issue Date: 2018
Citation: Ігнатенко І. В. Земельно-правові аспекти містобудівної діяльності / І. В. Ігнатенко, М. В. Шульга // Будівельне право: проблеми теорії і практики : матеріали Другої наук.-практ. конф., (Київ, 6 груд. 2018 р.). – Київ ; Тернопіль, 2018. – С. 78–79.
Abstract: Правова регламентація відносин щодо використання, охорони та відтворення земель, а також відносин у сфері містобудування тісно пов’язані між собою. Достатньо зазначити, що містобудівна діяльність може здійснюватися лише в межах земель, призначених під забудову. Тісне співвідношення правового регулювання відносин у зазначених сферах зумовлює необхідність аналізу певних правових явищ, які, з одного боку, займають самостійне місце у цих сферах, а з іншого – виконують роль об’єднуючого фактору. Містобудівне законодавство широко оперує терміном «територія». Територія виступає однією із форм включення землі у правові відносини. Важливу роль ця категорія відіграє у раціоналізації земельних відносин у населених пунктах з огляду на забезпечення охорони та поліпшення екологічного стану і середовища постійного проживання. Така мета досягається шляхом закріплення на законодавчому рівні нових правових вимог та обмежень щодо використання земель як в межах населених пунктів, так і за їх межами, що адресовані всім суб’єктам (органам влади, громадянам та юридичним особам).
Правовая регламентация отношений по использованию, охране и воспроизводству земель, а также отношения в сфере градостроительства тесно связаны между собой. Достаточно отметить, что градостроительная деятельность может осуществляться только в пределах земель, предназначенных под застройку. Тесное соотношение правового регулирования отношений в указанных сферах вызывает необходимость анализа определенных правовых явлений, которые, с одной стороны, занимают самостоятельное место в этих сферах, а с другой - выполняют роль объединяющего фактора. Градостроительное законодательство широко оперирует термином «территория». Территория выступает одной из форм включения земли в правовые отношения. Важную роль эта категория играет в рационализации земельных отношений в населенных пунктах с учетом обеспечения охраны и улучшения экологического состояния и среды постоянного проживания. Такая цель достигается путем закрепления на законодательном уровне новых правовых требований и ограничений по использованию земель как в пределах населенных пунктов, так и за их пределами, адресованные всем субъектам (органам власти, гражданам и юридическим лицам).
Description: Legal regulation of relations on the use, protection and reproduction of land, as well as relations in the field of urban planning are closely linked. Suffice it to say that urban planning activity can be carried out only within the land intended for development. The close correlation of legal regulation of relations in these areas makes it necessary to analyze certain legal phenomena, which, on the one hand, occupy an independent place in these areas, and on the other hand, play the role of a unifying factor. Town planning legislation broadly uses the term "territory". The territory is one of the forms of incorporation of land into legal relations. An important role is played by this category in the rationalization of land relations in human settlements, taking into account the provision of protection and improvement of the ecological state and environment of permanent residence. This goal is achieved by securing at the legislative level new legal requirements and restrictions on the use of land, both within and outside the settlements, addressed to all subjects (authorities, citizens and legal entities).
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15885
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_SHulga_78-79.pdf141,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.