Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >

Most recent general report

Monthly reports: 03/2013  |  04/2013  |  05/2013  |  06/2013  |  07/2013  |  08/2013  |  09/2013  |  10/2013  |  11/2013  |  12/2013  |  01/2014  |  02/2014  |  03/2014  |  04/2014  |  05/2014  |  06/2014  |  07/2014  |  08/2014  |  09/2014  |  10/2014  |  11/2014  |  12/2014  |  01/2015  |  02/2015  |  03/2015  |  04/2015  |  05/2015  |  06/2015  |  07/2015  |  08/2015  |  09/2015  |  10/2015  |  11/2015  |  12/2015  |  01/2016  |  02/2016  |  03/2016  |  04/2016  |  05/2016  |  06/2016  |  07/2016  |  08/2016  |  09/2016  |  10/2016  |  11/2016  |  12/2016  |  01/2017  |  02/2017  |  03/2017  |  04/2017  |  05/2017  |  06/2017  |  07/2017  |  08/2017  |  09/2017  |  10/2017


Dec 1, 2013 to Dec 31, 2013
Items Archived 129
Bitstream Views 13,574
Item Views 7,742
Collection Views 4,599
Community Views 8,777
User Logins 22
Searches Performed 1,081
Licence Rejections 0
OAI Requests 0
Content Type Number of items
All Items 373
Preprint 0
Thesis or Dissertation 0
Research Paper 0
(more than 20 times)
Item/Handle Number of views
Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні (Бачинський, О.) (123456789/4620) 49
Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Загальна частина)" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу (Байда, А.О. et al) (123456789/3462) 43
Міжнародно-правове регулювання прав жінки (Грек, А.) (123456789/4623) 42
Особливості міжнародно-правового регулювання права на недоторканність особистого життя індивіда в Інтернеті (Кравчук, В.) (123456789/4622) 35
Мовленнєвий етикет як складова виховного процесу (Шумейко, О.А.) (123456789/3895) 33
Правовий захист дитини в рамках Ради Європи (Лаврик, Юлія) (123456789/4624) 24
Концепція поколінь прав людини у міжнародному праві (Корнєєнко, Максим) (123456789/4621) 23
Об'єкт діяльності органів та установ виконання покарань (Степанюк, А.Х.) (123456789/4693) 20
Феноменологічний підхід до розуміння правової реальності (Максимов, С.І.) (123456789/3257) 20
Action Number of times
browse 19,251
browse_by_item 15,904
Bitstream Views 13,574
Community Views 8,777
Item Views 7,742
Collection Views 4,599
browse_by_value 3,347
Item Updated 2,264
Workspace Item Views 1,525
browse_mini 1,105
Searches Performed 1,081
Bitstream Updates 704
Invalid ID Requests 577
Workflow Advanced One Stage 516
Bundles Added 516
Bundle Updates 446
Bitstreams Added 258
Bundles Created 258
Bitstreams Created 258
Database Errors 189
Community List Views 168
User Home Page Views 150
Workflow Starts 129
Items Added 129
Items Archived 129
Items Created 129
Items Installed 129
Licences Accepted 129
Workspace Items Deleted 129
submission_complete 129
Notification of Archived Item Sent 129
Workspace Items Created 129
541 avg 64
authenticate 59
545 avg 29
243 avg 23
Bundles Deleted 22
Bundles Removed 22
User Logins 22
Bitstreams Removed 22
Bitstreams Deleted 22
529 avg 20
User Login Failures 15
Registration Tokens Sent 13
Sending E-Mail Error 13
478 avg 12
Items Deleted 11
Items Removed 11
481 avg 7
476 avg 7
User Profile Views 6
543 avg 4
480 avg 4
536 avg 3
User Logouts 3
447 avg 2
452 avg 1
482 avg 1
457 avg 1
Invalid search string 1
453 avg 1
Collection Updates 1
465 avg 1
542 avg 1
448 avg 1
557 avg 1
479 avg 1
473 avg 1
Licence Rejections 0
OAI Requests 0
(distinct addresses)
User Number of logins
Address 1 22
(more than 5 times)
Word Number of searches
óêðà¿íè 182
ïðàâî 176
âåðõîâíà 98
ðàäè 87
ïðàâà 60
ðàäà 43
ô³íàíñîâå 36
ðîáîòè 36
äåðæàâè 35
ïðèìóñ 34
îðãàí³çàö³¿ 34
ìåòîäè 31
óêðàèíû 27
ì³í³ñòð³â 27
ñ³ìåéíå 24
àäì³í³ñòðàòèâíèé 23
ñøà 23
äèïëîìàòè÷íå 22
àäì²í²ñòðàòèâíå 22
îñíîâè 22
ãîñïîäàðñüêå 22
êîíñóëüê 22
êàá³íåò 21
ñïåöèô³êà 21
òåîð³ÿ 20
âëàäè 20
äåïóòàò³â 20
ïðàâîâ³ 20
âåðõîâíî¿ 20
íàðîäíèõ 20
ñïîðè 19
ñîþçó 18
ïðåçèäåíò 17
ºâðîïåéñüêîãî 17
öèâ³ëüíå 17
äîãîâîð 16
êó÷åðÿâåíêî 16
ïîíÿòòÿ 16
ãðîìàäÿí 14
ñàìîâðÿäóâàííÿ 14
ï³äðó÷íèê 14
ïðîöåñó 13
öèâ³ëüíîãî 13
âåðõîâíàÿ 13
àäì³í³ñòðàòèâíî 13
ðèìñüêîãî 13
êîëëåêòèâíûé 13
äåðæàâíîãî 12
îðãàíè 12
àäì³í³ñòðàòèâí³ 12
ïðîöåñ 12
êàçàê 12
îðãàí³â 11
ïîïåðåäæåííÿ 11
íîðìîòðâîð÷à 11
òà 11
ôîðìà 10
ñòßãíåííß 10
êîîëåêòèâíî 10
ïðèâàòíîãî 10
àäì³í³ñòðàòèâíîãî 10
ðåãóëèðîâàíèå 10
àäì²í²ñòðàòèâí² 10
äîãîâîðíîå 10
ä³ÿëüíîñò³ 9
êðà¿í 9
ïðåäñòàâíèöüêèé 9
âèêîíàâ÷î¿ 9
âåðõîâíîé 9
îðãàí 9
ïðèïèíåííÿ 9
íîðìîòâîð÷èé 9
çàðóá³æíèõ 9
îðãàí³çàö³ÿ 9
ðàäû 9
îñíîâí³ 9
íàïðÿìêè 8
êðèì 8
íàö³îíàëüíà 8
â³ñíèê 8
ïîë³òîëîã³ÿ 8
óêðà¿í³ 8
àâòîíîìíî¿ 8
çàõîäè 8
ðåñïóáë³êè 8
öåíòðàëüí³ 8
çä³éñíåííÿ 8
³ñòîð³ÿ 8
³ 8
ìåòîä 8
áàëþê 8
ô³ëîñîô³ÿ 8
ïðàâîâèé 7
ñòàòò³ 7
ïîñ³áíèê 7
ðàáîòà 7
àðê 7
ïðåçèäåíòà 7
ì³ñöåâîãî 7
ñîöèàëüíîå 7
õàðàêòåðèñòèêà 7
ïðîêóðàòóðè 7
çàãàëüíà 7
ïàðòí¸ðñòâî 7
ô 7
2006 6
ïðàâ 6
àíòîëîãèÿ 6
ïîë³òè÷í³ 6
1 6
êóðñ 6
öèâ³ëüíîìó 6
ïàðëàìåíò 6
ïîäàòêîâå 6
åêîëîã³÷íèõ 6
×èêóðë³é 6
ëóñïåíèê 6
î 6
²ñòîð³ÿ 6
à 6
ðîçâèòêó 5
ôèëîñîôèÿ 5
õàð÷åíêî 5
êàá³íåò³ 5
çà 5
çåìåëüíå 5
çàïîá³ãàííÿ 5
âèêîíàâ÷èõ 5
íà 5
ðàä 5
áóä³âíèöòâà 5
ïðàöÿ 5
âèòðèâàë³ñòü 5
ì³ñöåâèõ 5
êîìàðîâ 5
ïàíîâà 5
ïðîöåñ³ 5
ñïàñ³áî 5
íîòàð³óñ 5
áàðàíîâà 5
æ³íîê 5
ë 5
äåðæàâíî¿ 5
Average views per item 21
Level Number of lines
Warnings 319
Operation
Log Processing Time 4 seconds
Output Processing Time 1 seconds
Log File Lines Analysed 85,041 lines

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback