Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >

Most recent general report

Monthly reports: 03/2013  |  04/2013  |  05/2013  |  06/2013  |  07/2013  |  08/2013  |  09/2013  |  10/2013  |  11/2013  |  12/2013  |  01/2014  |  02/2014  |  03/2014  |  04/2014  |  05/2014  |  06/2014  |  07/2014  |  08/2014  |  09/2014  |  10/2014  |  11/2014  |  12/2014  |  01/2015  |  02/2015  |  03/2015  |  04/2015  |  05/2015  |  06/2015  |  07/2015  |  08/2015  |  09/2015  |  10/2015  |  11/2015  |  12/2015  |  01/2016  |  02/2016  |  03/2016  |  04/2016  |  05/2016  |  06/2016  |  07/2016  |  08/2016  |  09/2016  |  10/2016  |  11/2016  |  12/2016  |  01/2017  |  02/2017  |  03/2017  |  04/2017  |  05/2017  |  06/2017  |  07/2017  |  08/2017  |  09/2017  |  10/2017


Jan 1, 2014 to Jan 31, 2014
Items Archived 218
Bitstream Views 39,146
Item Views 26,872
Collection Views 17,407
Community Views 17,737
User Logins 47
Searches Performed 2,752
Licence Rejections 0
OAI Requests 0
Content Type Number of items
All Items 205
Preprint 0
Thesis or Dissertation 0
Research Paper 0
(more than 20 times)
Item/Handle Number of views
Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія (Яковюк, І.В. et al) (123456789/1210) 66
Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти (Іванов, В.Г. et al) (123456789/1825) 65
Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія (Битяк, Ю.П. et al) (123456789/1218) 55
Компоненти педагогічної майстерності, етапи її формування і вдосконалення (Тузіков, С.А.) (123456789/1960) 43
Особливості державної реєстрації прав на землю в сучасних умовах (Лісова, Т.В. et al) (123456789/3809) 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/343 39
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Земельне право України" (Гетьман, А.П. et al) (123456789/34) 37
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Податкове право (відповідно до вимог ECTS) (Кучерявенко, М.П. et al) (123456789/682) 35
Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу (Яковюк, І.В.) (123456789/4859) 34
Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Загальна частина)" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу (Байда, А.О. et al) (123456789/3462) 33
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1796 33
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1490 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3250 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1185 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/383 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1493 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4620 29
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4282 27
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4066 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2710 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4623 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/610 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3811 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4677 25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4887 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4798 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4293 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4248 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1192 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3895 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1676 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3963 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3237 23
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4266 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4169 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3257 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4622 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4767 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2914 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3868 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/637 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3705 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1754 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3200 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4628 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/233 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2462 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1171 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4654 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4499 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4595 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1144 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1393 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4645 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4621 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2059 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4716 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1921 20
Action Number of times
browse 111,562
browse_by_item 106,209
Bitstream Views 39,146
Item Views 26,872
Community Views 17,737
Collection Views 17,407
browse_by_value 5,353
Database Errors 4,442
Item Updated 4,264
browse_mini 3,588
Workspace Item Views 3,015
Searches Performed 2,752
Invalid ID Requests 1,137
Bitstream Updates 1,034
Workflow Advanced One Stage 872
Bundles Added 872
Bundle Updates 596
Bitstreams Added 437
Bitstreams Created 437
Bundles Created 436
Community List Views 387
Items Added 292
User Home Page Views 265
Items Created 220
Workspace Items Created 220
Workspace Items Deleted 220
Items Archived 218
Licences Accepted 218
submission_complete 218
Workflow Starts 218
Items Installed 218
Notification of Archived Item Sent 218
authenticate 122
Items Removed 75
move_item 74
User Logins 47
User Login Failures 28
Registration Tokens Sent 27
Sending E-Mail Error 27
Collection Updates 13
//localhost 10
579 avg 7
invalid_handle 7
637 avg 7
690 avg 7
688 avg 7
575 avg 6
EPerson Group Updates 6
574 avg 6
608 avg 5
713 avg 5
User Logouts 5
Invalid search string 5
712 avg 4
Items Deleted 3
View Workspace Item 3
604 avg 3
635 avg 3
711 avg 3
Bitstreams Removed 3
689 avg 3
Bitstreams Deleted 3
EPerson Groups Created 3
Collections Created 3
Collections Added 3
Logos Removed 2
Bundles Removed 2
693 avg 2
633 avg 2
Collections Deleted 2
576 avg 2
Collections Removed 2
Bundles Deleted 2
642 avg 2
708 avg 2
710 avg 2
609 avg 2
User Profile Views 2
605 avg 2
Community Updates 2
EPerson Groups Deleted 2
611 avg 1
692 avg 1
601 avg 1
669 avg 1
export_too_large_error 1
677 avg 1
644 avg 1
Confirmations of Workspace Item Removal 1
602 avg 1
Download Export Archive 1
E-Mail Address Unrecognised 1
630 avg 1
573 avg 1
Submissions Removed 1
640 avg 1
Sub Community Removed 1
643 avg 1
/C 1
641 avg 1
582 avg 1
705 avg 1
652 avg 1
662 avg 1
663 avg 1
634 avg 1
Communities Deleted 1
717 avg 1
646 avg 1
704 avg 1
625 avg 1
Licence Rejections 0
OAI Requests 0
(distinct addresses)
User Number of logins
Address 1 47
(more than 5 times)
Word Number of searches
ïðàâî 705
çåìåëüíå 192
ïîäàòêîâå 138
ïðàâà 126
ñîþçó 99
ºâðîïåéñüêîãî 94
óêðà¿íè 86
ðîçøóê 78
ïîñ³áíèê 70
äåðæàâè 64
êðà¿í 57
âèêîíàâ÷å 57
ï³äðó÷íèê 57
êðèì³íàëüíå 52
³ñòî𳿠51
çàðóá³æíèõ 50
øàïîâàë 49
òà 49
ìåòîäè÷íèé 42
ìåòîäè÷íî 41
íàâ÷àëüíèé 41
äåðæàâíå 40
áóä³âíèöòâî 39
âèêîíàííÿ 38
âëàñíîñò³ 37
öèâ³ëüíå 36
ïîãîð³ëêî 36
íà 35
êðèì³íàëüíî 35
â 32
íàâ÷àëüíî 30
ïðèíöèï 30
2013 29
àãðàðíå 29
ð³øåíü 29
çåìëþ 28
ñóäîâèõ 27
çàêîííîñò³ 26
ïðàêòèêóì 25
ô 25
ðîáîòè 25
ô³ëîñîô³ÿ 25
³ñòîð³ÿ 24
ïîíÿòòÿ 24
ñïðàâåäëèâ³ñòü 23
ïðàâîâèé 23
ñóäîâå 23
ïðîâàäæåííÿ 23
òðóäîâèé 23
2004 22
ïîðÿäîê 22
ïîäàòê³â 22
äåðæàâà 22
ïëàòíèê³â 22
ñòàòóñ 21
ãîñïîäàðñüêå 21
êðèì³íàë³ñòèêè 20
ïðî 20
îñîáè 19
çàãàëüíà 19
íàóêè 19
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â 19
çà 19
êîìåíòàð 19
â³ä 18
êðèì³íàëüíîìó 18
ïðàâ 17
ôåäîðåíêî 17
øóëüãà 17
ë 17
êïê 17
äîãîâ³ð 17
âèïðàâí³ 17
ïðàêòè÷íèé 16
ï³äîçðó 16
ïîâ³äîìëåííÿ 16
ö³íí³ 16
ïàïåðè 16
íàóêîâî 16
ïðè 16
â³äïîâ³äàëüíîñò³ 15
ñâîáîäè 15
ïðèíöèïè 15
êîäåêñ 15
ïðàâ³ 14
ñïðàâåäëèâîñò³ 14
êðèìûíàëüíî 14
áåçïåêè 14
ªâðîïåéñüêîãî 14
ïðîãðàìà 14
ì³ñöåâå 13
ìàêñèìîâ 13
ñóñï³ëüñòâà 13
âîë³ 13
ð³øåííÿ 13
ñàìîâðÿäóâàííÿ 12
ïðàêòèêà 12
ïñèõîëîã³ÿ 12
õðåñòîìàò³ÿ 12
ïîçáàâëåííÿ 12
êðèì³íîëîã³ÿ 12
þ 12
ä³ÿëüíîñò³ 12
ïðàâîâîãî 12
ïðîáëåìè 12
òîäèêà 12
ïðîêóðîðñüêî¿ 12
êîíñòèòóö³ÿ 12
â³äïîâ³äàëüí³ñòü 12
âèðîêó 11
íåîïîçèòèâèñòñêèå 11
ºñ 11
ôîðìóâàííÿ 11
ñëóæáà 11
ñòàòóòíîãî 11
åêñïåðòèçà 11
çåìë³ 11
êîíöåïöèè 11
êàï³òàëó 11
³çîëÿö³ÿ 11
ìåòîäîëîãèè 11
ãðîìàäñüê³ 11
ðîáî÷à 11
áîðèñîâ 10
ãåòüìàí 10
çåìåëü 10
íîðìè 10
ñ 10
ðîçñë³äóâàííÿ 10
óêðà¿íè: 10
çëî÷èí³â 10
þðèäè÷íà 10
ë³ñ 10
êðèì³íàëüíèé 10
ïîñûáíèê 10
çåìåëüí³ 10
2012 9
âèêîíàíí³ 9
ë³ñîâà 9
ãðîìàäÿíñòâà 9
ïðèïèíåííÿ 9
ñîö³àëüíà 9
÷àñòèíà 9
¹ 9
çàðóá³æäèõ 9
ïîòåðï³ëîãî 9
íåîáõ³äíîñò³ 9
ìåíåäæìåíò 9
çëî÷èíè 9
êóðñ 9
äî 9
óêðà¿í³ 9
õîìåíåöü 9
îðãàí³â 8
1970 8
7 8
ïîêàðàíü 8
îñîáà 8
ä³àëåêòèêà 8
òàö³é 8
îðãàí³çàö³ÿ 8
êàðîë³íà 8
ïðîáëåìû 8
êðèâåíêî 8
ëèñîäºä 8
öèâ³ëüíîãî 8
ëþäèíè 8
áîðèñîâà 8
â³éñüêîâèõ 8
âèïðàâíî 8
íàëîãîâîãî 8
ïðîöåñ 8
îñíîâè 8
íàñë³äêè 7
êîíöåïö³ÿõ 7
çàêîíîäàòåëüñòâà 7
îòâåòñòâåííîñòè 7
íàðóøåíèå 7
äåéñòâèÿõ 7
ñîö³àëüíî¿ 7
âîçíèêàþò 7
â³äìîâà 7
lawyers 7
2000 7
îñîáèñòîñò³ 7
ºâðîïåéñüêèé 7
þðèäè÷íî¿ 7
english 7
íàëîãîâûõ 7
ïåðåïåëèöà 7
ìàéäàí 7
ó÷àñòíèêîâ 7
â³éñüêîâ³ 7
äçüîáàíü 7
ïðàâîîòíîøåíèé 7
ñï³ââ³äíîøåííÿ 7
ïðèâëå÷åíèè 7
îõðàíèòåëüíûå 7
ïðàâîâ³äíîñèíè 7
îñíîâàíû 7
ïîð³âíÿëüíå 7
¿õ 7
ïîäàòêîâ³ 7
ô³ëîñîô³¿ 7
ïèòàííÿ 7
çàñóäæåíèõ 7
ïðàâîìåðíûõ 7
ðåãóëÿòèâíûå 7
ð³âíîñò³ 7
2002 6
ÿê 6
îðãàí³çàö³ 6
ãîí÷àðåíêî 6
â³äíîñèíè 6
ï³äãîòîâ÷å 6
õàð÷åíêî 6
ñòàòò³ 6
ñåðäþê 6
óêðàèíå 6
ðàçâèòèÿ 6
òîâàðèñòâà 6
ä³ëÿíêè 6
² 6
àêö³îíåðíîãî 6
çàêîíîäàâñòâî 6
ñóäîâ³ 6
ì 6
íàëîãîïëàòåëüùèêà 6
øàð³àò 6
ïîêàðàííÿ 6
ìåòîäè÷êè 6
êîìóí³êàö³éíèé 6
îáîâÿçêè 6
ïåðñïåêòèâû 6
âèï 6
³íôîðìàö³éíî 6
æèòëîâå 6
çàõèñòó 6
²ñòîð³ÿ 6
íàóêîâ³ 6
îáùåñòâà 6
óêðà¿íñüêà 6
çåìåëüíà 5
ìîâà 5
íåîïîçèòèâèçì 5
ïðàâîâà 5
âèä³ 5
íàâ÷àëüíî¿ 5
ïðèâàòíîãî 5
¿¿ 5
ä³ÿëüí³ñòü 5
ñòàòóñó 5
çì³ñò 5
òîðãîâåëüíà 5
at 5
îí³êà 5
ªñ 5
òåîð³ÿ 5
ïðîöåñó 5
çåìåëüíî¿ 5
ñîþç 5
àäì²í²ñòðàòèâíå 5
ãðîìàäÿíñüêå 5
òðóäîâå 5
àäì³í³ñòðàòèâíå 5
ñëóæáîâ³ 5
íîâèì 5
ñóñï³ëüñòâî 5
äèñöèïë³íè 5
ëûñîäåä 5
ïîäàòêîâà 5
çáðîéí³ 5
êëàñèô³êàö³ÿ 5
êóëüò 5
work 5
ãîëîâ÷åíêî 5
÷àñ 5
âèêîðèñòàííÿ 5
ì³ñöÿ 5
ïðíÿòòÿ 5
ëàïê³í 5
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 5
ïðàâîñâ³äîì³ñòü 5
çåìëåêîðèñòóâà÷³â 5
ñèëè 5
1532 5
Average views per item 132
Level Number of lines
Warnings 4,985
Operation
Log Processing Time 18 seconds
Output Processing Time 0 seconds
Log File Lines Analysed 436,716 lines

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback